Families

Ga

Gb

Emigranten

Ernest

Hector

Raymond

Theodore

[G] Genealogie diverse families Van Hollebeke

Verantwoording

In deze genealogie zijn alle bekende afstammelingen opgenomen die

1.         dezelfde familienaam dragen als de stamvader en

2.         langer dan 100 jaar geleden geboren zijn.

De nummering van de personen bestaat uit het (Romeinse) volgnummer van de generatie en optioneel een volgletter.

Familie Ga

Bronnen

Rijke Stinkerds: Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper (1118-1566), Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis, door Stijn Bossuyt, Academiejaar: 1999-2000, Katholieke Universiteit Leuven, Promotor: Prof. Dr. Paul Trio;

Family tree Francis van Honacker op Geneanet.org;

Rik Opsommer, Enkele gegevens over de leenheerlijkheid Hollebeke in de late middeleeuwen, Biekorf, 1994, nr 4, pp 374-385.

GENERATIE I

I. Boudewijn VAN HOLLEBEKE (HOLEBEIKE)

Heer van de leenheerlijkheid Hollebeke (1363, 1366, 1367, 1369).

 

“Hollebeke hoort doorheen de late middeleeuwen toe aan de gelijknamige familie. In het leenboek van 1366 staat Boudewijn van Hollebeke als leenhouder vermeld. Hij overlijdt kort daarop”.

 

Uit zijn huwelijk:

1.         Hendrik, volgt II.

GENERATIE II

II. Hendrik VAN HOLLEBEKE (HOLEBEIKE)

Zoon van Boudewijn van Hollebeke [I], heer van de leenheerlijkheid Hollebeke (1390, 1396).

 

“Hij wordt opgevolgd door zijn zoon ridder Hendrik van Hollebeke. Laatstgenoemde betaalt in 1369 of 1370 aan de Ieperse ontvanger van de verhefgelden het voor Hollebeke verschuldigde verhefgeld”.

 

Uit zijn huwelijk:

1.         Boudewijn.

 

“Hendrik wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon, ridder Boudewijn van Hollebeke jr. Deze vereffent tussen 1396 en 1398 het verschuldigde verhefgeld. In de korte periode dat Boudewijn heer van Hollebeke is gaat het hem financieel niet voor de wind.

In 1398 is hij verplicht een jaarlijkse erfelijke rente van 100 ponden parisis op de leenheerlijkheid te vestigen. Hij ontvangt hiervoor van koper Pieter Gherbode 1600 ponden parisis. Kort daarop is Boudewijn overleden en gaat Hollebeke over naar zijn (jongere?) broer Willem”.

 

2.         Willem, volgt III.

GENERATIE III

III. Willem (Guillaume) VAN HOLLEBEKE

Zoon van Hendrik van Hollebeke [II], gouverneur van Rijssel (1398), baljuw van Kortrijk (1421-1423), overleden 11-jan-1423 te Kortrijk.

 

“Deze laat de gebruikelijke 10 ponden verhefgeld in 1400 of 1401 door een zekere Tierin van de Walle vereffenen. Willem behoort dan al tot het Bourgondisch ambtenarenapparaat. In 1398 is hij immers gouverneur van Rijsel. Van 8 december 1421 tot aan zijn dood op 11 januari 1423 oefent hij het ambt van baljuw van Kortrijk uit. En tussen 1401 en 1420 zetelt hij ook meermaals in het leenhof van de Zale”.

 

Gehuwd met Elisabeth REUBS.

Uit dit huwelijk:

1.         Wulfard, volgt IV.

GENERATIE IV

IV. Wulfard VAN HOLLEBEKE

Zoon van Willem van Hollebeke [III] en Elisabeth Reubs, overleden rond 1475.

 

“Als heer van Hollebeke wordt hij opgevolgd door zijn zoon Wulfard die dit meer dan een halve eeuw zal blijven. In die lange periode zien we dat Wulfard net als zijn vader vaak als actief zetelend leenman van het Ieperse leenhof optreedt. Wulfard heeft het verhefgeld kort na het overlijden van zij vader (uiterlijk op 8 juli 1423) vereffend. Op 8 oktober 1426 huwt hij met Catharina van Lichtervelde. In het leenboek van 1474 staat Wulfard nog steeds als heer van Hollebeke vermeld. Volgens kanunnik De Joigny zou hij in 1475 zijn overleden, Gaillard geeft 1476 als overlijdensjaar aan. Samen met zijn echtgenote werd hij in het koor van de kerk van Hollebeke begraven”.

 

Gehuwd 8-okt-1426, met Catharina VAN LICHTERVELDE.

Uit dit huwelijk:

1.            Hector, volgt V-a.

2.            Jacques, geboren rond 1429, begraven 1510 te Ieper.

3.            Eustache, volgt V-b.

GENERATIE V

V-a. Hector VAN HOLLEBEKE

Zoon van Wulfard van Hollebeke [IV] en Catharina van Lichtervelde, baljuw van Ieper (1472-1477), raadslid-kamerheer van Maximiliaan.

 

“Wulfard wordt opgevolgd door zijn zoon Hector van Hollebeke die op dat ogenblik al een belangrijke ambtenarencarrière heeft opgebouwd. In 1471 fungeert Hector een tijdlang als plaatsvervangend Iepers stadsbaljuw. Van 1472 tot 1477 is hij titularis van dit ambt. Tussen 1 oktober 1476 en 6 juni 1477 laat hij zich evenwel vervangen door Laurent Thoenin, toevallig één van zijn belangrijkste vazallen. In 1474 staat Hector ook als raadsheer-kamerling van Karel de Stoute vermeld. Hector huwt rond 1471 met Catharina de Brievere, weduwe van Olivier van de Woestijne.

 

Gehuwd rond 1471, met Catharina DE BRIEVERE, weduwe van Olivier van de Woestijne.

Uit dit huwelijk:

1.            Catharina, volgt VI-a.

V-b. Eustache (Eustaes) VAN HOLLEBEKE

Zoon van Wulfard van Hollebeke [IV] en Catharina van Lichtervelde, schepen van Ieper-ambacht (1472).

Gehuwd met Marie LE PREVOST, dochter van Walrand le Prevost en Joanna van Aertrycke.

Uit dit huwelijk:

1.            Walgrave, volgt VI-b.

2.            Adrienne, geboren rond 1488, volgt VI-c.

3.            Cathérine, geboren rond 1490.

4.            Marie, geboren rond 1492, religieuse.

5.            Pierre, geboren rond 1495..

GENERATIE VI

VI-a. Catharina VAN HOLLEBEKE (Catherine DE HOLLEBECQUE)

Dochter van Hector van Hollebeke [V-a].

 

“Wanneer hun oudste dochter en dichtste leenerfgenaam Catharina anno 1485 in het huwelijk treedt met Jan van Hallemes, - de toenmalige baljuw van Dowaai en naderhand (1494) ook Iepers kasselrijbaljuw -, ontvangt ze van haar vader Hollebeke als huwelijksgift. Het verhefgeld wordt door Catharina’s nieuwbakken echtgenoot eind augustus1485 vereffend. Daar het een schenking aan de dichtste leenerfgenaam betreft, moet voor deze overdracht geen taks betaald worden. In 1499/1500 lukt het Catharina, die inmiddels weduwe is geworden, om het op Hollebeke gevestigde renteleen van Katelijne van Gent terug te kopen. De verkoopprijs bedraagt 1600 ponden parisis en zowel de 11% kooptaks (176 ponden) als het verhefgeld voor het renteleen (10 ponden) worden door Catharina als koopster vereffend. Om deze grote som op te brengen is Catharina verplicht een nieuwe jaarlijkse rente van 84 ponden parisis op Hollebeke te vestigen. De naam van de koper van deze nieuwe rente is in de bronnen niet terug te vinden.

De verkoopprijs bedraagt de penning 14, zijnde dus 84 x 14 of 1176 ponden. De 10% rentevestigingstaks (117 ponden 12 schellingen) wordt door de renteverkoopster vereffend”.

 

Gehuwd met Jan VAN HALLEMES (Jean D’ALLENNES).

Uit dit huwelijk:

1.            Margaretha (Marguerite D’ALLENNES), gehuwd met Filips VAN SINTOMAARS, gezegd VAN MORBEKE (Philippe DE SAINT-OMER), heer van Hollebeke.

 

“Na Catharina’s overlijden valt Hollebeke tussen 1513 en 1515 ten slotte toe aan haar dochter Margaretha van Hallemes, echtgenote van Filips van Sintomaars gezegd van Morbeke. Hiermee eindigt de jarenlange heerschappij van de familie van Hollebeke over de gelijknamige leenheerlijkheid”.

 

VI-b. Walgrave (Walram, Walrand) VAN HOLLEBEKE

Zoon van Eustaes van Hollebeke [V-b] en Merie le Prevost, schildknaap, heer van Wulverghem en Winheem, overleden 14-nov-1543 te Ieper.

 

(Victor Fris, Vlaanderen omstreeks 1530, Gent, 1910, p 79)

De verbrokkeling der leenen had nu het oneindige bereikt. Het Leenboek der leenen gehouden van den Keizer als graaf van Vlaanderen in 't Land van Waas, in 't jaar 1528, beslaat niet minder dan vierhonderd groote bladzijden druks. Uittreksels als het volgende geven een denkbeeld van die verdeeling: 'Walrant van HOLBEICKE es houdende van den grave van Vlaandren, van zijnen hove ende vierschare van lokeren, een leen groot zijnde een half neghenste deel van der geheelder thiende gheleghen in de prochie van Peerbome in 't Verdroncken landt, ende es 't voorzeide leen een hooftleen vermueghende eenen bailliu, hof ende ghedinghe, ende zijn van desen voorseiden leene ghehouden ten ghevolghe seventien manschepen...

Meester Philips SERSANDERS houdt d'eerste leen van desen voornoemden hooftleen, groot elf bundren lands; ende men houdt van den voorseiden Meester Philips vyf bunderen ende een ghemet landts in drie manschepen, 'enz. Een adellijk leen hield men in manschap; een cijnsgrond hield men in laatschap.

 

Gehuwd met Johanne VAN STEENSTRATE, dochter van Andries van Steenstrate en Marie Cleerwerck, overleden 8-sep-1528 te Ieper.

Uit dit huwelijk:

1.            Pieter, geboren rond 1511, heer van Wulvergem (Heuvelland), heer van Woumen (Diksmuide), heer van Wingene (Wingene), religieus in het klooster van de Predikheren, overleden 29-nov-1543 te Ieper.

2.            Marie, geboren rond 1513, overleden 1564, gehuwd met Baudouin VAN METEREN DIT WYTS, heer van Chantraines, heer van Waerde, overleden 1575.

3.            Jacquemine, geboren rond 1515, overleden 15-jul-1539, gehuwd met François VAN HOUTTE.

 

(Fr. Henri-Marie Iweins, des Frères Prêcheurs, Monographie du Couvent des Frères-Prêcheurs a Ypres, Ypres, 1864)

Chapitre VII.

Sépultures qui se trouvaient autrefois dans l'eglise des dominicains a Ypres.

B. Sépultures qui se trouvaient dans le coeur.

XXIV.

Licht

Walgrave van Hollebeke, Schildcnape

Heere van Wulverghem ende van Winghem fs Eustaes en van Marie Le Prevost dochter van Walrand en Joanna van Aertrycke overl. 1543 den 17 November. Ende Jonckvrouw Joanna Van Steenstrate fa Andries en van Marie Cleewerk obiit 1528 den 8 September.

Il portait, Hollebeke: de Gueules, à deux bandes d'argent. Lichtervelde le Prevost Aertrycke: d'or à six pots de sable, le timbre couronné de gueules, un demi ours d'argent entre deux ailes de gueules, chargées de deux bandes d'argent.

A. Religieux de l'ordre.

I. Ancienne Eglise, auprès de la pierre tumulaire de Walgrave van Hollebeke, voir No 1604.

Ligt.

Broeder Pieter van Hollebeke,

haerlieder sone religieus van dit convent,

Obiit 1540, den 29n November,

ende jonkvrouwe Jacquemyne haerl. doghtere

François Van Houtes wyf was.

obiit 1539, den 15 Jullet.

Il portait: d'or, à la face de sinople, écartelé de deux faces de gueules, à l'écu de Poulies sur le tout.

Van Houtes portait d'argent, au sautoir engrêlé de gueules, à une face d'azur.

VI-c. Adrienne VAN HOLLEBEKE

Geboren rond 1488, dochter van Eustaes van Hollebeke [V-b] en Merie le Prevost.

Gehuwd 1515, met Richard DE MASSIET, zoon van Antoine de Massiet en Marie van Coornhuys, heer van Oudezele.

Uit dit huwelijk:

1.            Marie, gehuwd met Pierre van Wynezeele, heer van Steenbeke.

2.            Isabelle, gehuwd met Nicolas de Saint-Aldegonde, heer van Wisque.

3.            Jossine, gehuwd met Jean Leus, heer van Rebeke.

Familie Gb

Bronnen

Stamboom Marc D AUBREBY op Geneanet.org;

Généalogie de la famille DASSONVILLE;

Arbre généalogique Laure Dassonville sur Geneanet.org,

La Belgique Héraldique, Charles Emmanuel Joseph Poplimont, 1866, pp 453-458.

Introductie

Uit: La Belgique Héraldique, p 453.

Glymes de Hollebeque.

Dit huis is een van de oudste in het land. Zij was verdeeld in vele takken, waarvan een enkele, die van Glymes de Hollebeque heeft overleefd. Ze stamt af van Jean de Cordekem, bastaard van Jean II (hertog van Brabant), die zijn vader in 1344 liet wettigen door keizer Lodewijk van Beieren, en die de naam Glymes kreeg, naar het landgoed van die naam, dat in beslag genomen was van zijn voormalige heren als gevolg van opstand en rebellie.

GENERATIE I

I. Guillaume DE GLYMES

Geboren rond 1503 te Stave (Namur), zoon van Jacques de Glymes en Julienne de Berghes (van Guijthoven), heer van Boneffe, overleden rond 1548.

Gehuwd 4-okt-1524 te Château de Celles, met Catherine de COTEREAU, geboren rond 1504 te Celles (Henegouwen), dochter van Jean de Cotereau (heer van Puysieux en van Tournelles) en Margriete van Widooie-Elderen (barones van Jauche).

Uit dit huwelijk:

1.            Jeanne.

2.            Jacques, volgt II.

3.            Catherine, gehuwd met Corneille VAN DEN HOFSTADT DE TERMONDE.

4.            Guillaume.

5.            Julienne, gehuwd met Jacques DE VERVOX, overleden 1571.

6.            Philippe.

GENERATIE II

II. Jacques DE GLYMES

Zoon van Guillaume de Glymes [I] en Catherine de Cotereau, burggraaf van Jodoigne en van La Wastine, heer van Boneffe, overleden rond 1612.

Gehuwd met Jacqueline DE HOUTAIN, dame van Franquegnies, overleden ongeveer 1612.

Uit dit huwelijk:

1.            Charles, volgt III.

GENERATIE III

III. Charles DE GLYMES

Zoon van Jacques de Glymes en Jacqueline de Houtain, burggraaf van Jodoigne en van La Wastine, heer van Boneffe, Molembesoul en Franquegnies, overleden 19-dec-1620.

Gehuwd (1) 16-mei-1599, met Jeanne DE HOUTAIN, geboren ongeveer 1568 te Hollebeke, vrouwe van Hollebeque, Houtain, Ebleghem, Neuville lez Soignies, etc.

Uit dit huwelijk:

1.            Anne-Marie, gehuwd met Nicolas de WAZIÈRES.

2.            Louis.

3.            Wynand, geboren ongeveer 1606 te Jodoigne, volgt IV.

4.            Antoinette, overleden 1635, gehuwd 3-jul-1627 te Bruxelles (St-Catherine), met Conrad de BERLAYMONT.

5.            François.

6.            Guillaume.

7.            Jacques, overleden rond 1625.

8.            Jean Charles, gehuwd (1) met Antoinette de BIBAUS, gehuwd (2) met Anne-Marie de LYNDEN.

 

Gehuwd (2) met Odille de PALLANT, geboren ongeveer 1590, dochter van baron Balthazar van Pallandt en Elisabeth von Millendonck, overleden 14-mei-1666.

Uit dit huwelijk:

9.            Balthazar Charles, baron van Rulant, heer van Thommen, luitenant-kolonel der cavalerie.

GENERATIE IV

IV. Wynand DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren ongeveer 1606 te Jodoigne, zoon van Charles de Glymes [III] en Jeanne de Houtain, burggraaf van Jodoigne, heer van Neufville, Hollebeke, Biest, Bost, Boneffe, Wingaerde, Ebbelghem etc., benoemd tot graaf van Glimes en Hollebeke 22-dec-1643 door keizer Ferdinand III te Wenen, overleden 8-sep-1668 te Leuven, begraven in de Eglise du Marché te Jodoigne.

 

In het archief van de Raad van Brabant (1586 – 1811) bevindt zich onder de civiele procesdossiers inventarisnr 788 .1372, een stuk uit 1663, inzake Johannes en Louis van Baten contra Wijnand graaf van Glines en Hollebeke, interveniërend voor Johan Buiks, burgemeester van Breda en voor Heilige Geestmeesters van Breda en Heusden: nalatenschap Jan Van Wijngaarden, in leven drossaard van Breda.

 

Gehuwd 1632 te Best, met Michelle D’YDEGHEM, geboren 22-feb-1615, dochter van Jean d’Ydeghem en Marie de la Viefville, overleden 31-mei-1671 te Leuven, begraven in de Eglise du Marché te Jodoigne.

Uit dit huwelijk:

1.            Jean Charles, geboren te Jodoigne, volgt V-a.

2.            Anne Ignace Françoise, geboren 27-feb-1634 te Jodoigne, gehuwd met Jean nBaptiste Hubert Guillaume de GAETHOVIUS.

3.            Philippe Eugène, geboren 6-apr-1644 te Jodoigne, volgt V-b.

4.            Philibert Oscar, geboren 21-apr-1646 te Jodoigne, overleden 1677 te Jodoigne.

5.            Marie Florence, geboren 16-dec-1646 te Jodoigne, volgt V-c.

6.            Charles François, overleden 1675.

7.            Guillaume, geboren 2-dec-1654 te Jodoigne.

8.            Henri Wynand.

9.            Jean Dominique.

10.          Marie Françoise, chanoinesse, gehuwd sep-1661, met Claude-Alexandre de SEVERY.

11.          Marie Jeanne, chanoinesse, gehuwd 12-sep-1660, met François-Joseph de SPANGEN, zoon van Nicolas-Antoine Spangen enAnne-Livine le Vasseur dite Guernonval.

.

GENERATIE V

V-a. Jean Charles DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren te Jodoigne (Brabant), zoon van Wynand de Glymes de Hollebecque [IV] en Michelle Ydeghem, burggraaf van Jodoigne.

Gehuwd 1-jul- 1665, met Anne Marie VAN DER SWALMEN, geboren ongeveer 1644 te Jodoigne.

Uit dit huwelijk:

1.            Louis Lamoral, geboren 13-feb-1677 te Jodoigne, gedoopt 20-jul-1680 te Jodoigne.

2.            Jean Charles, geboren 1678 te Jodoigne, gedoopt jul-1678 aldaar, gehuwd (1) 4-aug-1705 te Malines (Église de St-Pierre), met Marie D'ORIGONE, overleden 1739, gehuwd (2) met N. SNAVE.

3.            Marie Josèphe, geboren 20-aug-1678 te Jodoigne, gehuwd 6-okt-1707 te Jodoigne, met Henri Albert WIERT DE HEMERICOURT, zoon van Arnould de Wiert de Hemricourt en Marie Florence de Glymes de Hollebecque [V-c].

4.            Germain Octave, geboren 8-jan-1680 te Jodoigne.

5.            Gérôme, geboren 2-mrt-1681 te Jodoigne.

6.            Ernest, geboren 6-nov-1682 te Jodoigne, volgt VI.

7.            Philippe Eugène, geboren 8-mei-1684 te Jodoigne, overleden 11-apr-1704 aldaar.

8.            Octave, geboren 26-jun-1684 te Jodoigne, overleden 23-apr-1721 aldaar.

9.            Anne Marie, geboren 29-apr-1685 te Jodoigne, overleden 12-feb-1712 aldaar, gehuwd 24-dec-1707 te Jodoigne, met Jean Charles de l'ESCAILLE, geboren 10-feb-1678 te Jodoigne.

10.          Maximilien Ferdinand Joseph, geboren 21-mei-1686 te Jodoigne, overleden 23-feb-1737 te Tirlemont, gehuwd met Marie Jh Florence WIERT DE HEMERICOURT, dochter van Arnould de Wiert de Hemricourt en Marie Florence de Glymes de Hollebecque [V-c].

V-b. Philippe Eugène DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 6-apr-1644 te Jodoigne, zoon van Wynand de Glymes de Hollebecque [IV] en Michelle Yedeghem, overleden 1677 te Jodoigne.

Gehuwd met Marie Virginie DEL ROSSO, dochter van Nicaise Charles del Rosso en Catherine Marie de Bendele.

Uit dit huwelijk:

1.            Marie Barbe, geboren 16-nov-1686 te Bruxelles, gehuwd 28-jun-1722 te Bruxelles (St-Catherine), met Joseph de LOOZ-CORSWAREN.

2.            Philippe Joseph, geboren 9-apr-1688 te Bruxelles, gehuwd met Marie Justine Henriette DE SPANGEN, geboren 24-mrt-1696 te Antwerpen, dochter van Charles de Spangen en Hélène Thérèse Philippine de Spangen.

V-c. Marie Florence DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren geboren 16-dec-1646 te Jodoigne, dochter van Wynand de Glymes de Hollebecque [IV] en Michelle Yedeghem, chanoinesse.

Gehuwd met Arnould DE WIERT DE HEMERICOURT.

Uit dit huwelijk:

1.            Henri Albert, gehuwd 6-okt-1707 te Jodoigne, met Marie Josèphe DE GLYMES DE HOLLEBECQUE [nr 3 onder V-a].

2.            Marie Jh Florence, gehuwd met Maximilien Ferdinand DE GLYMES DE HOLLEBECQUE [nr 10 onder V-a].

GENERATIE VI

VI. Ernest DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 11-okt-1686 te Jodoigne, gedoopt 6-nov-1682 te Jodoigne, zoon van Jean Charles de Glymes de Hollebecque en Marie van der Swalmen, burggraaf van Jodoigne, overleden 1-mrt-1726 te Ottignies (Brabant), begraven 4-mrt-1726 te Jodoigne.

Gehuwd 11-jun-1707 te Jodoigne, met Marie Joséphine GAETHOVIUS, overleden 4-mrt-1753 te Jodoigne.

Uit dit huwelijk:

1.            Ernest Joseph, geboren 29-apr-1708 te Jodoigne, volgt VII.

2.            Antoine Joseph, overleden 28-aug-1776 te Wavre.

3.            Guillaume, gedoopt 29-apr-1708 te Jodoigne.

4.            Marie Josèphe, overleden 2-okt-1763.

GENERATIE VII

VII. Ernest Joseph DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 29-apr-1708 te Jodoigne, zoon van Ernest de Glymes de Hollebecque [VI] en Marie Joséphine Gaethovius, burggraaf van Jodoigne, overleden 12-apr-1769 te Tirlemont.

Gehuwd (1) met Anne Thérèse DE PAHEAU, overleden 17-aug-1752 te Thisnes-Lez-Hannut (Liège).

Uit dit huwelijk:

1.            NN, overleden 9-mrt-1736 te Thisnes-Lez-Hannut.

 

Gehuwd (2) 27-apr-1754, met Anne Philiberte Josèphe DE BOUDRY, geboren 15-mrt-1731 te Jurbise (Henegouwen), dochter van Charles Joseph de Boudry en Anne Marie Dorothée de Masnuy, overleden 27-jan-1767 te Tirlemont (Brabant).

Uit dit huwelijk:

2.            Henri Joseph Nicolas, geboren 11-aug-1755 te Thisnes-Lez-Hannut (Liège), volgt VIII-a.

3.            Ignace Joseph, geboren 3-aug-1757 te Tirlemont, overleden 31-dec-1760 aldaar.

4.            Marie Thérèse Joséphine Eléonore Waudru, geboren 4-mrt-1759 te Tirlemont, volgt VIII-b.

5.            Marie Françoise Josèphe Amélie, geboren 3-jun-1760 te Tirlemont, gehuwd 2-feb-1784 te Mons, met Alphonse Norbert Jean François DE PAULE DE SOLARES, geboren te Mons (Henegouwen), gedoopt 26-jan-1737 in de Eglise de St-Nicolas, zoon van François Emmanuel de Solares en Catherine Norbertine van Assche, kapitein in het Oostenrijkse regiment van Los Rios.

GENERATIE VIII

VIII-a. Henri Joseph Nicolas DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 11-aug-1755 te Thisnes-Lez-Hannut (Liège), zoon van Ernest Joseph de Glymes de Hollebecque [VII] en Anne Philiberte Josèphe de Boudry de Climont, overleden 17-aug-1813 te Jodoigne-Souveraine.

Gehuwd 20-jan-1783 te Tirlemont, met Elisabeth Josephe DE LARDENOIS DE VILLE, geboren 26-okt-1764 te Tirlemont (Brabant), dochter van Louis Antoine de Lardenois de Ville en Wilhelmine Marie Ernestine de Waha, overleden 23-nov-1828 te Jodoigne-Souveraine.

Uit dit huwelijk:

1.            Ernest Joseph Henri Nicolas, geboren 26-mrt-1784 te Tirlemont, volgt IX-a.

2.            Louis Ernest Henri Joseph, geboren 8-okt-1785 te Tirlemont, overleden 16-apr-1787 aldaar.

3.            Théodore Honoré, geboren 29-sep-1786 te Tirlemont, volgt IX-b.

4.            Marie Louise, geboren 27-sep-1787 te Tirlemont, overleden 18-apr-1879 te Jodoigne-Souveraine, gehuwd 2-jun-1824 te Jodoigne-Souveraine, met Joseph-Henri-Louis DE MESEMACRE, geboren 27-jun-1770 te Woluwé St-Pierre (Bruxelles), zoon van Philippe-Joseph-Bernard de Mesemacre en Adrienne-Caroline de Lardenois de Ville, overleden 7-dec-1846 te Bruxelles.

5.            Florence Marie, geboren 11-okt-1788 te Tirlemont, gehuwd 29-jul-1818 te Jodoigne-Souveraine, met Antoine Germain BIDÉ DE MAURVILLE, geboren 17-nov-1752 te Rochefort, zoon van Hypolite Bernard Bidé de Maurville en Marie Anne Louise de Bracke, schout-bij-nacht, officier in het Legioen van eer, marine-commandant van Brest.

6.            Henri Ferdinand Ernest Joseph, geboren 18-dec-1789 te Villers le Peuplier, volgt IX-c.

7.            Gustave, geboren 1790 te Wavre.

8.            Adolphe Joseph Labre, geboren 14-dec-1791 te Tirlemont, volgt IX-d.

9.            Joseph Henri Labre, geboren 23-dec-1792 te Jodoigne-Souveraine, luitenant, gedood 26-mei-1813 te Hanau.

10.          Joséphine, geboren 1795 te Jodoigne-Souveraine, overleden 1844 te Paris (France), gehuwd met Alexis Ghislain Désiré DAELMAN DE WILDRE, geboren 17-sep-1801 te Chimay, zoon van Narcisse Daelman de Wildre en Honorine Charlotte de Grenet de Werp, majoor der infanterie.

11.          Louis Henri Joseph Dieudonné, geboren 1798, volgt IX-e.

VIII-b. Marie Thérèse Joséphine Eléonore Waudru DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 4-mrt-1759 te Tirlemont, dochter van van Ernest Joseph de Glymes de Hollebecque [VII] en Anne Philib Jh de Boudry de Climont, overleden 21-jun-1782.

Gehuwd 28-nov-1780 met Charles Wynand DE BERLAYMONT, zoon van Henri Florent de Berlaymont en Anne Françoise Potteau, overleden vóór 1862.

Uit dit huwelijk:

1.            Marie Henriëtte Charlotte Judith, geboren 18-mei-1782 te Harmignies (Henegouwen), overleden 14-sep-1862 aldaar, gehuwd 21-mei-1801 te Jodoigne-Souveraine, met Ernest Joseph Henri Nicolas DE GLYMES DE HOLLEBECQUE [IX-a], zoon van Henri Joseph de Glymes de Hollebecque [VIII-a] en Elisabeth Joseph de Lardenois de Ville.

GENERATIE IX

IX-a. Ernest Joseph Henri Nicolas DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 26-mrt-1784 te Tirlemont, zoon van Henri Joseph de Glymes de Hollebecque [VIII-a] en Elisabeth Joseph de Lardenois de Ville, overleden 7-jun-1864 te Mons.

Gehuwd 21-mei-1801 te Jodoigne-Souveraine, met Marie Henriëtte Charlotte Judith DE BERLAYMONT, geboren 18-mei-1782 te Harmignies (Henegouwen), dochter van Charles Wynand de Berlaymont en Marie Thérèse Joséphine Eléonore Waudru de Glymes de Hollebecque [VIII-b], overleden 14-sep-1862 te Harmignies (Henegouwen).

Uit dit huwelijk:

1.            Henriëtte Louise Joséphine Ernestine, geboren 30-mrt-1802 te Jodoigne-Souveraine, overleden 5-jul-1838 te Mecguignies, gehuwd met Camille Hubert Charles GHISLAIN, geboren 25-nov-1800 te Mons, zoon van François Hubert Ghislain de Herissem en Julie Claire Joséphine Hubertine Leroy, baron van Hérissem, overleden te Mecquignies.

2.            Hortense Joséphine Marie Ernestine, geboren 9-mrt-1806 te Jodoigne-Souveraine, overleden 25-jul-1858 te Ixelles, gehuwd 5-sep-1827 te Mons, met Charles François Antoine Hubert GHISLAIN, geboren 15-apr-1805 te Mons, zoon van François Hubert Ghislain de Herissem en Julie Claire Joséphine Hubertine Leroy, baron van Hérissem, overleden in 1865.

3.            Victor, geboren 13-dec-1810 te Harmignies, overleden 15-mrt-1854 te Mons, gehuwd 19-mei-1835 te Hornes, met Thérèse PLUNKETT DE RATHMORE, dochter van Jean Alexandre Patrice Plunckett de Rathmore en Louise Charlotte de Peralta y Cascales.

IX-b. Théodore Honoré DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 29-sep-1786 te Tirlemont, zoon van Henri Joseph de Glymes de Hollebecque [VIII-a] en Elisabeth Joseph de Lardenois de Ville, kapitein in het Franse leger, overleden 1-aug-1854 te Jodoigne-Souveraine.

 

Het Algemeen Handelsblad meldt in haar uitgave van 5-aug-1854 het volgende:

"In 68jarigen ouderdom is te Jodoigne-Souveraine overleden de Heer Th. Graaf de Glymes en de Hollebeke. Tijdens het keizerrijk diende hij het Fransche leger, werd in 1813 benoemd tot ridder van het Legioen van Eer. Na den val van den Keizer werd hij achtereenvolgens inspecteur der registratie, directeur der directe belastingen in de provincie Henegouwen, lid der provinciale staten en kommandant der schutterij te Bergen in Henegouwen. Sedert 1830 leefde hij ambteloos".

 

Gehuwd 5-jan-1831 te Jodoigne-Souveraine, met Agnès TIROU, geboren 13-sep-1794 te Mons, dochter van Jean François Tirou en Marie-Elisabeth Halkin, overleden 12-okt-1837 te Jodoigne-Souveraine.

Uit dit huwelijk:

1.            François Adolphe Theodore, geboren 9-feb-1823 te Ville-sur-Haine (Henegouwen).

2.            Libert Joseph, geboren 29-jul-1824 te Mons (Henegouwen), substituut officier van justitie, gehuwd met Caroline Françoise CARLIER, geboren 1834.

IX-c. Henri Ferdinand Ernest Joseph DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 18-dec-1789 te Villers le Peuplier, zoon van Henri Joseph de Glymes de Hollebecque [VIII-a] en Elisabeth Joseph de Lardenois de Ville, overleden 16-jan-1865 te Jodoigne-Souveraine.

Gehuwd 18-okt-1815, met Marie Thérese Antoinette Joséphine DE VILLERS, geboren 24-jan-1794 te Jodoigne, dochter van Jean-Nicolas de Villers en Madeleine-Jh de Fabrybeckers de Cortils, overleden 10-aug-1832 te Liège.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, waaronder:

1.            Laure Théodorine Cécile Ferdinande Josephine, geboren 9-dec-1820 te Charleroi, gehuwd 19-mei-1852 te Brussel, met François Marie Emmanuel DE BUISSERET, geboren 23-jan-1821 te Lille.

IX-d. Adolphe Joseph Labre Dieudonné DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 14-dec-1791 te Tirlemont, zoon van Henri Joseph de Glymes de Hollebecque [VIII-a] en Elisabeth Joseph de Lardenois de Ville, overleden 7-jun-1834 te Jodoigne-Souveraine.

Gehuwd 29-apr-1830 te Jodoigne-Souveraine, met Constance Joseph RECOM, geboren te Jauchelette, dochter van Jean Théodore Recom en Marie Joseph Louis, overleden 26-feb-1865 te Jodoigne-Souveraine.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend.

IX-e. Louis Henri Joseph Dieudonné DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 4-dec-1798 te Jodoigne, zoon van Henri Joseph de Glymes de Hollebecque [VIII-a] en Elisabeth Joseph de Lardenois de Ville, overleden 11-mei-1830 te Jodoigne Souveraine.

Gehuwd met Marie Catherine WILMART, geboren 12-nov-1803 te Jodoigne Souveraine, overleden aldaar, dochter van Jacques Joseph Wilmart en Jeanne Joseph Mathiee, later gehuwd 11-dec-1833 te Jodoigne Souveraine met Joachim Defalque, geboren 18-mei-1808 te Jodoigne Souveraine, zoon van Philippe Defalque en Marie Thérèse Angélique Vandenbroeck.

Uit dit huwelijk:

1.            Joseph Joachim, geboren 9-jan-1828 te Hoegaarden, volgt X.

GENERATIE X

X. Joseph Joachim DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 9-jan-1828 te Hoegaarden, zoon van Louis Henri Joseph Dieudonné de Glymes de Hollebecque [IX] en Marie Catherine Wilmart.

Gehuwd 26-sep-1849 te Jodoigne, met Euphrasie Victorine LEJEUNE.

Uit dit huwelijk:

1.            Raymond Louis Joseph, geboren 11-jul-1850 te Jodoigne, volgt XI-a.

2.            Hector Eugène, geboren 11-mrt-1852 te Jodoigne, volgt XI-b.

3.            Théodore Joseph (Téodoro), geboren 17-apr-1854 te Jodoigne, volgt XI-c.

4.            Ernest, geboren 14-mrt-1860 te Jodoigne, volgt XI-d.

5.            Odile Marie Joseph, geboren 28-jun-1862 te Jodoigne, volgt XI-e.

GENERATIE XI

XI-a. Raymond Louis Joseph DE GLYMES DE HOLLEBECQUE (Raimundo WILMART)

Geboren 11-jul-1850 te Jodoigne, zoon van Joseph Joachim de Glymes de Hollebecque [X] en Euphrasie Victorine Lejeune, overleden 29-sep-1937 te Buenos Aires.

 

Wilmart was bevriend met Paul Lafargue (schoonzoon van Karl Marx), nam namens Argentinië in sep-1872 deel aan het congres van de Socialistische Internationale in Den Haag (onder het pseudoniem Vilmot), en was contactpersoon voor Karl Marx in Argentinië.

 

Hij studeerde rechten te Córdoba en was hoogleraar Romeins recht aan de Universiteit van Buenos Aires.

 

Correspondentie:

 

De brieven die Wilmart van Karl Marx en Paul Lafargue bezat werden verbrand door één van zijn dochters.

 

Aan

Details

Datum

Karl Marx

Brief

27-mei-1873

Karl Marx

Brief

14-jun-1873

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

Elementos de historia del Derecho Romano

 

1895

Nuestro poder judicial

Revista Jurídica

1899

Diferencias de atribuciones entre el ejecutivo de los Estados Unidos y el nuestro

2 Revista Argentina de Ciencias Políticas 314

1911

Patricios, clientes, plebeyos. Roma antigua y Argentina moderna; comparaciones y sugestiones

Revista Argentina de Ciencias Políticas, pags. 129-138

12-nov-1912

Las leyes nuevas sobre alquileres

22 Revista Argentina de Ciencias Políticas 440, 440-42

1921

 

Gehuwd 22-mei-1880 te Nuestra Senora de la Asuncion (Cordoba, Argentinië), met Carlota CORREA (CORREAS CACERES), overleden 5-jun-1931 te Buenos Aires.

Uit dit huwelijk:

1.         Marie Angélique, geboren 29-sep-1881.

2.         Marguerita Flora Clara, geboren 19-mrt-1885.

3.         Charlotte, geboren 21-jul-1886, non.

4.         Clara Maria, geboren 10-nov-1888, volgt XII-a.

5.         Raimundo, geboren 19-apr-1891, gehuwd met Ana María COSTA.

6.         Gérôme, geboren nov-1893, overleden 1-nov-1917 in een luchtgevecht te Frankrijk.

 

Een placquette op zijn graf op de begraafplaats Recoleta in Buenos Aires luidt: “El ingeniero Geronimo Wilmart (Noviembre 1893) murió gloriosamiente combatiendo por las armas francesas en Suippes el primero de Noviembre 1917”.

XI-b. Hector Eugène DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 11-mrt-1852 te Jodoigne, zoon van Joseph Joachim de Glymes de Hollebecque [X] en Euphrasie Victorine Lejeune, voorzitter van de Société Philantropique Belge te Buenos Aires (1913), overleden 1923 te Argentinië.

XI-c. Théodore Joseph (Téodoro) DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 17-apr-1854 te Jodoigne, zoon van Joseph Joachim de Glymes de Hollebecque [X] en Euphrasie Victorine Lejeune, vice consul van België te Mendoza (Argentinië), overleden 10-jan-1891.

Gehuwd met Ernestina L.

Uit dit huwelijk:

1.            Luis, geboren mei-1890, overleden 24-sep-1890 te Mendoza.

XI-d. Ernest DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 14-mrt-1860 te Jodoigne, zoon van Joseph Joachim de Glymes de Hollebecque [X] en Euphrasie Victorine Lejeune, bankier te Buenos Aires, overleden 12-mrt-1916 te Jujuy (Argentinië).

Gehuwd 16-mei-1885 te Buenos Aires, met Mercedes PEREYRA DEL PUERTA, geboren 1866 te Argentinië, dochter van Olimpides Pereyra en Juana del Puerto, overleden vóór 1922 aldaar.

Uit dit huwelijk:

1.            Carlos Alberto, geboren 17-apr-1886 te La Rioja, volgt XII-b.

2.            Maria Inès, geboren 5-apr-1887 te La Rioja, overleden 12-mrt-1931 te Buenos Aires.

3.            Rita Mercedes, geboren 22-mei-1890 te St-Isedro (Buenos Aires), volgt XII-c.

4.            Raoul Lucien, geboren 30-jan-1892 te Buenos Aires, volgt XII-d.

5.            Sara Ernestin, geboren 18-apr-1893 te El Tio (Cordoba), volgt XII-e.

6.            Félix Roberto, geboren (1-jan-1895?) te San Francisco de Cordoba, volgt XII-f.

7.            Celia Elisabeth, geboren (15-mei-1895?) te San Francisco de Cordoba, volgt XII-g.

8.            Bianca Hilda, geboren 20-aug-1902 te Mendoza, volgt XII-h.

9.            Ernestito.

10.          Léon Victor.

XI-e. Odile DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 28-jun-1862 te Jodoigne, dochter van Joseph Joachim de Glymes de Hollebecque [X] en Euphrasie Victorine Lejeune.

Gehuwd met Eugène Francis EQUER, geboren 15-dec-1855 te Paris (France).

Uit dit huwelijk:

1.            Blanca Juliette Mina.

2.            Francis Maurice Hector, geboren 11-dec-1899 te Cordoba (Argentinië), overleden 27-jul-1917 te Monastier (France).

GENERATIE XII

XII-a. Clara Maria WILMART

Geboren 10-nov-1888, dochter van Raimundo Wilmart (Raymond Louis Joseph de Glymes de Hollebecque) [XI-a] en Carlota Correa.

Gehuwd 18-okt-1916 te Buenos Aires, met Antonio PODESTÁ PEGASSANO, geboren 1882 te Buenos Aires, zoon van Antonio Podestá Devoto en Carmen Pegasano Lagomagiore.

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, waaronder:

 

1.

Jerónimo José, geboren 8-aug-1920 te Ramos Mejía, werd 15-sep-1946 tot priester gewijd, 25-sep-1962 benoemd tot bisschop van Avellaneda en 22-dec-1962 als zodanig gewijd, trad 2-dec-1967 mede in verband met zijn politieke en kerkelijke opvattingen terug als bisschop van Avellaneda en werd titulair bisschop van Horrea Aninici tot hij in 1971 de kerk verliet, vice-voorzitter van de Internationale federatie van gehuwde priesters (1993), overleden 23-jun-2000.

Gehuwd met Clelia Susana LURO RIVAROLA, dochter van Rufino Alfredo Luro Cambaceres en Clelia Paulina Rivarola Tarnassi, eerder gehuwd met en gescheiden van Jaime de Isasmendi Niño.

Brieven:

 

Aan

Details

Datum

Carta a Dom Helder Camara

Avellaneda

25-jun-1967

Carta a Pablo VI

Asisi

12-aug-1967

Carta de Peron

Cartas políticas, Madrid

24-sep-1967

Carta a Pablo VI

Avellaneda

1-dec-1967

Carta a Mons. Pedro Lira

Cartas a los obispos en tiempos de la Dictadura Militar

jan-1968

Carta a Mons. Angelleli

Cartas a los obispos en tiempos de la Dictadura Militar

mrt-1968

Carta a Dom Helder Camara

Buenos Aires

24-apr-1968

Carta a Mons. Pironio

Cartas a los obispos en tiempos de la Dictadura Militar

8-mei-1968

Carta a Mons. Pedro Lira

Cartas a los obispos en tiempos de la Dictadura Militar

dec-1968

Carta a Dom Helder Camara

Buenos Aires

3-dec-1968

Carta a Lanusse

Cartas políticas, Buenos Aires

24-jun-1971

Carta a Pablo VI

Rome

24-okt-1971

Carta a Clelia

Buenos Aires

dec-1974

Carta a Clelia

Buenos Aires (2 x)

feb-1975

Carta a Dom Helder

Buenos Aires

30-okt-1981

Declaracion “La verdad os hará libres”

Cartas y escritos donde expresa su fe y pensamientos, Buenos Aires

1983

Carta a modo de pastoral

Carta Pastoral, Mallorca

1994

 

Publicaties:

 

Titel

Details

Jaar

El Vaticano dice NO: Sacerdocio y matrimonio

Con su mujer Clelia. Seis testimonios de sacerdotes casados con seis religiosas

1963

La violence del amor

 

1968

La revolución del hombre nuevo

Recopilación de sus pensamientos en artículos y reportajes

1969

Las cartas de Clelia y Jeronimo Podesta

 

1973

Lettere dall’ interno della chiesa Latino Americana

Vertaling van “Las cartas”

1978

 

In de Leidse Courant van 19-aug-1985 is het volgende bericht opgenomen:

Naam gehuwde Argentijnse bisschop uitgelekt

In Rome is de naam uitgelekt van de gehuwde bisschop die zal deelnemen aan de “wereldsynode” van gehuwde rooms-katholieke priesters en celibataire priesters die het celibaat niet absoluut willen stellen, van 25 tot 31 augustus in het zuidelijk van Rome gelegen Ariccia. Het betreft de gesuspendeerde bisschop van Avellaneda in Argentinië, de thans 65-jarige Jeronimo José Podesta. Mgr Podesta werd in september 1962 door paus Johannes XXIII benoemd tot bisschop van het dichtbevolkte diocees van Rio de Janeiro, Avellaneda. De bisschop werd echter verliefd op zijn medewerkster Cleila Luro en vervolgens door paus Paulus VI op 2 september 1967 “a divinis” gesuspendeerd, zodat hij zijn bisschopszetel moest opgeven.

XII-b. Carlos Alberto DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 17-apr-1886 te La Rioja, zoon van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta, leraar.

Gehuwd mrt-1908 te Mendoza, met Mercedes VILLANUEVA, dochter van Don Elio Villanueva.

Uit dit huwelijk:

1.            Enrique.

XII-c. Rita Mercedes DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 22-mei-1890 te St-Isedro (Buenos Aires), dochter van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta.

Gehuwd (1) met Horacio PEREYRA.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

 

Gehuwd (2) met Carlos KUNZ, marineofficier.

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XII-d. Raoul Lucien DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 30-jan-1892 te Buenos Aires, gedoopt 18-mrt-1892, zoon van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta, vliegtuigbouwkundig ingenieur, luchtvaartpionier in België, ontwerper van het tweezits vliegtuig Glymes DG-10, mede-oprichter van de vennootschap Ateliers Fred Herrmann (1928), houder van UK patent nr 474,178 betreffende verbetering van een snelheidsmeter (27-okt-1937), overleden 10-feb-1967 te Sartrouville (Yvelines, France).

 

Gehuwd 4-mei-1922 te St-Sulpice (Paris), met Madeleine Lucie Julie BARBE, geboren 21-apr-1902 te Paris (14e), overleden 22-dec-1994 te Anderlecht (Bruxelles).

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

XII-e. Sara Ernestin DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 18-apr-1893 te El Tio (Cordoba), dochter van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta.

Gehuwd 2-okt-1921 te Jujuy, met Vicente CICARELLI.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend.

XII-f. Félix Roberto DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren (1-jan-1895?) te San Francisco de Cordoba, zoon van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta.

Gehuwd met Euberte NN.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

XII-g. Celia Elisabeth DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren (15-mei-1895?) te San Francisco de Cordoba, dochter van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta, overleden 2-dec-1960 te Buenos Aires.

Gehuwd 1916, met Don Leonardo CORREA.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

XII-h. Bianca Hilda DE GLYMES DE HOLLEBECQUE

Geboren 20-aug-1902 te Mendoza, dochter van Ernest de Glymes de Hollebecque [XI-d] en Mercedes Pereyra del Puerta.

Gehuwd-dec-1917 te Jujuy, met Emilio Martin KUNZ, geboren 1894 te Zwitserland.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.

Documenthistorie

Versie

Datum

Inhoud

1

30-apr-2006

Eerste versie op website

2

27-aug-2009

Families Ga en Gb samengevoegd, familie Gc wordt Gb en is uitgebreid tot 12 generaties

3

21-jul-2010

Aanvullingen familie Gb: ouders Catherine de Cotereau [onder I], aanvulling Marie Louise de Glymes [nr 4 onder VIII-a]

4

17-sep-2010

Diverse aanvullingen familie Gb uit La Belgique Héraldique, aanvulling Theodore de Glymes [VIII-b]

 

© 2012 N.J. Hollebeek, Gouda